• ໂຊກດີ ປີໃຫມ່ | Bonne Année | 新年快乐 | Happy New Year
    ຮັກແພງສເໝີ - ce qui nous a réuni - what brought us together