ເວົ້າເບີ່ງກັບ ຊາແນນ
Dites-le avec CHANEL
Talk About It With CHANEL...

ຍິງລາວ
Femme lao
Lao woman
ການ ນູ່ງຖື ບູລານ ເປີດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວັດທະນະທໍາ ພື້ນເມືອງ ຂອງ ແຕ່ລະ ປະເທດ.
Les costumes traditionnels sont révélateurs de l’identité culturelle d’un peuple.
Habits traditionnels des femmes lao. Au quotidien, les femmes lao portent un simple chandail ou chemisier avec une longue jupe. Mais lors d’événements spéciaux, elles se parent d’un magnifique sinh. Il s’agit d’une jupe de soie tissée de motifs et de broderies.

Traditional costumes reveal the cultural identity of a people.
On a daily, Lao women wear a simple shirt or T-shirt with a long skirt.
ໃຊ້ ສະໝອງ - Remue-méninges - Brain-storming

ເປັນຫນ້າ ຕົກໃຈ ຂອງ ກົມສະທີຕິ ຍີ່ປຸ່ນ. 60% ຂອງຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ອາຍຸ 20 ປີ ເຮັດເລກນີ້ໃດັ ຕາມທັມມະດາ ກະຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າ ໃນປີ 1980 ມີ 90%...

A recent study made an alarming. 60% of Japanese 20 years old arrive to do this operation above. This may sound correct, but it is a down performance. Since they were 90% in the 1980s ~

Une récente étude fait un constat alarmant. 60% des Japonais d'une vingtaine d'années arrivent à faire l'opération ci-dessus. Cela peut sembler correct, mais c'est un chiffre en baisse puisqu'ils étaient 90% dans les années 1980.

Ce calcul est devenu viral. Sur Twitter, Facebook, de nombreux internautes japonais et anglophones se divisent sur le résultat.

ຄໍາຕອບຢູ່ນີ້ - Here Answer
9 - 3 ÷
1 / 3
+ 1 = ?
3 ÷
1 / 3
-->
3 / 1
x
3 / 1
= 9

9 - 9 + 1 = 1

ຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ


ເສັງໃຫ້ໄດ້


ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນ
ເສຍວັດທະນະທໍາ


ແມ່ນ


ເສຍຊາດ
ຈື່ຈໍາໄດ້ບໍ ຄໍາສັງສອນ ຂອງ ເພີ່ນ ?
Orange W:
Orange FLU:
ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອ ວັດທະນະທັມ ສີລາປະ ສີລະປີ່ນ ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ໂລກຮູ້ ວ່າ ປະເທດ ລາວ ຖີກທະລົ່ມ ຈາກ ລະເບີດ ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງມະນຸດ.

Toutes les vidéos partagées sont pour la culture, faire répandre l'art de la musique Lao, partager avec le monde que LAOS est le pays le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité. JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture, spread the art of Lao Music, share with the World that LAOS is the most heavily bombed country in history of humanity. NEVER for making money or some other kind of benefits with this.