ຮູບເງົາ ລູກຈະຫຼວດ ຫຼື ລູກບັ້ງໄຟ 2013 ແມ່ນລະຄອນ ອົດສະຕາລີ ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມຸ້ງໂດຍ Kim Mordaunt. ໃດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ ຮູູບເງົາຕາງໜ້າຂອງ ອົດສະຕາລີ ເພື່ອຊີງລາງວັນ Oscar 2014 ຂອງ ຮູູບເງົາ ທີ່ດີເດັ່ນ ໃນຕ່າງພາສາ.

The Rocket 2013 est un film australien écrit et réalisé par Kim Mordaunt et sorti en 2013. Il est sélectionné pour représenter l'Australie aux Oscars du cinéma 2014 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère.
The Rocket is a 2013 Australian drama film written and directed by Kim Mordaunt. It is selected to represent Australia at the Oscars of the 2014 movie in the Best Foreign Language Film category

ALICE Keohavong comme MALI Alice ແກ້ວຫາວົງ ໄດ້ຄົ້ນພົບ ຈາກຜູ້ອໍານວຍການ Kim ເວລາທີ່ຊອກຫາ ດາຣາຄົນລາວ ໃນກູ່ມຊຸມຊົນລາວ ທີ່ ຊິດນີ ຕາເວັນຕົກ ຢູ່ ວັດລາວ
Alice a été découverte lorsque le réalisateur Kim effectuait des auditions dans la communauté Lao de Sydney au Temple bouddhiste Lao dans l'ouest de Sydney.
Alice was discovered for The Rocket when director Kim was conducting auditions in Sydney’s Lao community at the Lao Buddhist Temple in western Sydney.


ແບ່່ງ ວີດີໂອ ຂອງ ທ່ານ ວີຣະພົງ ນໍຣີນ

ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.


Orange W:
Orange FLU:

ເບີ່ງຮູບເງົາ ຄລີກໃສ່ຮູບ
Regarder le film cliquez sur image
watch movie click on image
The Rocket
ລູກບັ້ງໄຟ 2013
Full Movie

ຝັ່ງເຊກອງ-ຂັນແກ້ວ | ສູທະລີດ