ນັບຖອຍຫລັງຮອດ ປີໃຫມ່ ລາວ - ຂະເມນ - ມຽນມ້າ - ໃດຢູນນານ - ໄທ 2016
  Khankeo Phiakong
  ຂັນແກ້ວ - ສູທະລີດ ແພງອ້າຍ I can't tell you why Cover lao version
  Khankeo Phiakong NH
  # Music cover by Southalith Kangnavong
  Sithiphone
  ຢາກໃຫ້ນ້ອງຮູ້ ເນື້ອຮ້ອງ ແລະ ທຳນອງໂດຍ: ອ.ຈ. ເຈົ້າ ຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດທ໌
  SoundCloud
  ກຸຫຼາບປາກເຊ - Darath Chanthasen
  Soukun Kun Souliyavong
  ເພັງເກົ່າ ອາຈານໃຫຍ່ ສໍປະເສີດ
  ມາຮ້ອງໃຫມ່ ຜິດພາດ ຕ້ອງຂໍໂທດ
  ມາຍັງ ທີ່ນີ້ ດ້ວຍ
  Soukun Kun Souliyavong  Khankeo Phiakong
  ຂັນແກ້ວ & ສູທະລີດ - ກ້ຽວສາວງື່ມ
  Sithiphone Reverbnation
  ຈຳປາເມືອງລາວ
  ຂໍຮັກເປັນຄົນສຸດທ້າຍ
  DD-MEDIA OFFICIAL MV
  ໝໍ້ໜຶ້ງຮ້ອງຄືນ້ອງເອີ້ນຫາ
  ເມຍບໍ່ມານັ່ງໜ້າໄດ້
  ສາລະວັນພາມ່ວນ
  ບໍ່ກ້າຝ່າໄຟແດງ
  ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ
  laomens
  ຮວມຊູດເພງ
  ສິດທິພອນ ສຸວັນນະສຸກ -
  ໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນໃຈ Trust in me
  SoundCloud
  ຮັກແທ້ ນັ້ນມີຢູ່ໃສ ເນື້ອຮ້ອງ ແລະ ທຳນ້ອງ ປະພັນໂດຍ:
  ທ່ານ ອາຈາຣ ພິນ ອ້ວນສະຫວັດດີ ລຽບລຽງ ດົນຕຣີ ໂດຍ: ກະທິງ ອິນເຕີ
  ຮ້ອງ ໂດຍ: ສິດທິພອນ ສຸວັນນະສຸກ
  Lao Songs
  ອ້າຍໂງ່ແທ້ຫວາ (ຄວາຍສອງຂາ) - ເພັດສາຍນະທີ ນາຄາມີເດຍ
  ແຕ່ງໂດຍ : ນາຄາມີເດຍ
  Lao Songs
  ຕົກອັນດັບ - ໂດຍ: ຈຸ່ນ ປະສານມິດ
  (ໃດ້ແຕ່ ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ ເໝືອນກະ
  ຕ່າຍນ້ອຍ ໄຕ້ແສງອີເກີ)
  soulinxay phongsavath
  ສາວໄອໂຟນ 5 - ຄົມ ຄົງຊະນະ
  ຄຳພູ ທະວີວັນ
  ຮວມຊູດເພງ
  ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ ຮ້ອງໂດຍ ຄຳພູ ທະວີວັນ
  sith Chant
  Toute la musique que j'aime - Johnny Hallyday
  ToufixChrome36
  I can't tell you why Cover ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດບອກເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງ - Sith Chant
  Sith Chant Reverbnation

  ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດບອກເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງ

  ເຫັນຫິມະຕົກໜັກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ZOPO ຮູ້ສຶກເຫັນໃຈຄົນທີ່ຖືກປະສົບໄພ ບໍລິສັດ ZOPO ໃດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພ "ພວກເຮົາທົນທຸກນໍາກັນ, ເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະນໍາກັນ, ກັບປະຊາຊົນລາວ "  ໄວ້ອາໄລແດ່ ທ່ານ ອາຈານ ຄໍາພູ ທະວີວັນ - Hommage - Homage to Master Khamphou Thavivanh
  Nouvel An Lao dure au moins 3 jours - Lao New Year last for at least 3 days. Un peu similaire à Songkran thai mais plus doux. Des gens lao font le bain au Bouddha dans les temples avec de l'eau parfumée et des fleurs. A bit similar to Thai Songkran but more gentle. Lao peopla bath Buddha icons in the temples with scented water and flowers.Ambassade de France à Vientiane a partagé la photo de European Union in Laos  ຈິບມ້າລາຍ ສູ້ກັບ ຊີໂຕຣແອນເດີໂຊໂວ

  Jeep Zèbrée VS 2CV Citroën

  Zebra Jeep VS 2CV Citroën  The Water Festival in different parts of Southeast Asia - Le Festival d'eau dans les différentes parties de l'Asie du Sud Est:
  -China(Yunnan Xipsongbanna)
  -Myanmar(Dai Shan)
  -Cambodia(Khmer)
  -ThaiLand(Siam Esan)
  -RDP Lao (Lao)
  The Tai Kadai is a language found in southern China and Southeast Asia. There are nearly 100 million speakers of these languages in the world - Le Tai Kadai est un langage trouvé dans le sud de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Il y a près de 100 millions de locuteurs de ces langues dans le monde
  Thailande(Siam-Esan)75 760 000
  China(Dai Xipsongbanna)21 180 000
  Myanmar(Dai Shan)3 710 000
  RDP Laos3 020 000
  Vietnam(near the Chinese border)2 790 000  Festival d'eau dans les différentes parties de l'Asie du Sud Est
  Autrefois les gens Dai vivaient au sud-ouest de la Chine, en raison de l'instabilité politique et de la guerre, les gens étaient divisés et ont commencé à se déplacer dans les différentes régions. Ces régions sont aujourd'hui connues comme le Laos, la Thaïlande et la Birmanie, de sorte que ces gens sont étroitement liés et appartiennent tous à Theravada Buddhism, qui a une histoire de plus de 700 ans. L'eau représente la chance de repartir à neuf et plus particulièrement associée à la chance. L'eau symbolise la beauté et l’éclat, la vitalité qui permet aux plantes de pousser et la vie d'exister. L'eau est au centre de la fête. Les festivités durent trois jours. L'eau vient prendre la place centrale de l’événement. Le rituel commence le matin, après avoir vêtu ses plus beaux habits pour apporter de l'eau de source au temple puis de donner un bain au Bouddha. Puis tout le monde commence progressivement à s'asperger de l'eau bienfaisante afin de s'apporter chance et bonne santé. Cela peut commencer par une petite éclaboussure du revers de la main, mais bien vite ...Ce sont des seaux d'eau entiers qui volent dans l'air ! En effet l'eau apporte le bonheur et plus on en reçoit plus on sera heureux. Particulièrement apprécié par des jeunes et cela devient vite une bataille d'eau à grande échelle, ou dans toutes les rues, des jeunes totalement trempés se poursuivent des seaux d'eau à la main dans les cris et les rires ! Tous les coups sont alors permis et l'eau coule véritablement à flot ! De gros réservoirs d'eau prennent place ici et là, afin de pouvoir ré-remplir son sceau d'eau lorsque l'on en a besoin, partout des hordes de jeunes et de moins jeunes parcourent les rues armés de pistolet à eau ou plus simplement de seaux d'eau qui ne restent pas longtemps pleins. Mais bien plus encore des camions pleins d'eau s'improvisent ici et là et parcourent les rues, remplis d'une troupe motivée et armée de seau, qui canardent aux alentours à gros coup de seau d'eau... Il n'y a vraiment aucune limite tant que l'on arrose convenablement le plus grand monde, et on sera à peine surpris de croiser au détour d'une rue, un gros camion citerne qui asperge de bonheur de l'ensemble dans la rue à coup de lance à incendie !!!!  The Water Festival in different parts of Southeast Asia
  Long time ago, the Dai people lived closely in Southwest China but due to political instability and wars the people were split and started moving into different regions. These regions are today known as Laos, Myanmar and Thailand, so the people of all these areas are closely related and all belong to the ancient Theravada Buddhism with history more than 700 years. Water symbolizes beauty and radiance, vitality that allows plants to grow and life to exist and is the center of the party. The festivities last for three days. But this is the third day that the water takes the place of the event center. The ritual begins the morning after VETIS his best clothes, with provide water source to the temple and then bathe the Buddha. Then everyone gradually started to sprinkle water beneficial in order to bring luck and good health. It can begin with a small splash of backhand, but soon they are full bucket of water flying in the air ! Indeed, the water brings happiness and we get water, the more you will be happy. Particularly popular with youngs that quickly becomes a battle of large-scale water, or in the streets the youngs totally soaked to pursue bucket of water in hand in the shouts and laughter! All shots are then allowed water flows and truly afloat! Large water tanks take place here and there, in order to re-replir his bucket of water when you need it, anywhere hordes of young and less young people roam the streets armed with water pistol or more simply seal water do not stay full. But more truckloads of water improvise here and there through the streets, filled with army troops motivated and bucket, snipe around big shot bucket of water ... There really is no limit as long as you properly watered the world's largest, and it will hardly be surprised to see a street corner in a big tanker sprinkle of happiness across the street shot fire hose!

  ປະເທດທີ່ສເລີມສລອງປີໄໜ່ດ້ວຍການຫົດນໍ້າ:
  -ຈີນ(ໄດຢູນານ ສິບສອງບ້ານນາ)
  -ພະມ້າ(ໄທຊານຫຼືໄທໄຫຍ່)
  -ກຳພຸດຊາ(ຂເມນ)
  -ໄທ(ສຍາມ ອິສານ)
  ແລະ ລາວ
  ພາສາ ໄຕກະໄດ ຫຼື ໄທກະໄດ ມີປະມານ 100 ລ້ານຄົນ ເວົ້າພາສານີ້ ໃນແຫຼັມອິນດູຈີນແລະປະເທດຈີນໄຕ້
  ປະເທດໄທ(ສຍາມ-ອິສານ)75 760 000
  ປະເທດຈີນ(ຢູນານ ສິບສອງບ້ານນາ)21 180 000
  ປະເທດພະມ້າ(ໄທຊານຫຼືໄທໄຫຍ່)3 710 000
  ສປປລາວ3 020 000
  ປະເທດວຽດນາມ(ຕິດຊາຍແດນຈີນ)2 790 000


  ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.


  Orange W:
  Orange FLU: