ປະຫວັດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ແຫ່ນາງສັງຂານ(ຫຍໍ້)
ຜູ້ເປັນພໍ່ ພະຍາ ກາບີນລະພົມ ຈິ່ງສັ່ງຄວາມ ໃຫ້ 7ລູກສາວ ວ່າ ຕອນພໍ່ຖືກຕັດຄໍໃຫ້ພວກລູກເອົາຖາດຄໍາ ມາຮອງຮັບບໍ່ໃຫ້ເລືອດ ແລະ ຫົວຂອງພໍ່ຕົກລົງດິນ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຫອບໄວ້ ຢູ່ໃນຖ້ຳເຂົາສຸເມນໂນລາດ ເມື່ອເຖິງເດືອນ4ຟ້າລ່ວງ ຫລື ກຸດສົງການປີໃດ ຖ້າສັງຂານລ່ວງຖືກມື້ໃດ ໃຫ້ລູກສາວ( ນາງສັງຂານ) ຂີ່ສັດພາຫະນະຂອງຕົນ ໄປແຫ່ເອົາຫົວພໍ່ອອກຈາກຖ້ຳ ເພື່ອຫົດສົງ ສວ່າຍລ້າງ ດ້ວຍນ້ຳອົບນ້ຳຫອມໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ

Histoire de Pi Mai Lao et le carnaval de Nang Sankhane(Résumé)
Avant le bouddhisme, Phaya kabinlaphom (le dieu du ciel) et ses 7 filles. Phaya Kabinlaphom conseille ses sept filles quand sa tête sera coupée, Garder sa tête dans la plaque en or et tous les ans, chacune à son tour, elle doit arroser la tête de leur père avec de l'eau parfumée.

History of Pimai Lao and the carnaval of Nang Sankhane(Resume)
Before Buddhism, Phaya kabinlaphom (the god of the sky) and his 7 daughters. Phaya Kabinlaphom advise his seven daughters when his head will be cut, keep his head in the golden plate and every year they made each turn to water their father's head with scented water..
ປະເທດທີ່ສເລີມສລອງປີໄໜ່ດ້ວຍການຫົດນໍ້າ:
-ຈີນ(ໄດຢູນານ ສິບສອງບ້ານນາ)
-ພະມ້າ(ໄທຊານຫຼືໄທໄຫຍ່)
-ກຳພຸດຊາ(ຂເມນ)
-ໄທ(ສຍາມ ອິສານ)
ແລະ ລາວ
ພາສາ ໄຕກະໄດ ຫຼື ໄທກະໄດ ມີປະມານ 100 ລ້ານຄົນ ເວົ້າພາສານີ້ ໃນແຫຼັມອິນດູຈີນແລະປະເທດຈີນໄຕ້
ປະເທດໄທ(ສຍາມ-ອິສານ)75 760 000
ປະເທດຈີນ(ຢູນານ ສິບສອງບ້ານນາ)21 180 000
ປະເທດພະມ້າ(ໄທຊານຫຼືໄທໄຫຍ່)3 710 000
ສປປລາວ3 020 000
ປະເທດວຽດນາມ(ຕິດຊາຍແດນຈີນ)2 790 000


ມໍລະດົກ ແລະ ຄວາມຊົງຈໍາ ຂອງ ປະເທດຝຣັ່ງ ປະໄວ້ໃຫ້ ສປປລາວ
Héritage et souvenir de la France au Laos
Heritage and Souvenir of France in LaosThe Water Festival in different parts of Southeast Asia - Le Festival d'eau dans les différentes parties de l'Asie du Sud Est:
-China(Yunnan Xipsongbanna)
-Myanmar(Dai Shan)
-Cambodia(Khmer)
-ThaiLand(Siam Esan)
-RDP Lao (Lao)
The Tai Kadai is a language found in southern China and Southeast Asia. There are nearly 100 million speakers of these languages in the world - Le Tai Kadai est un langage trouvé dans le sud de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Il y a près de 100 millions de locuteurs de ces langues dans le monde
Thailande(Siam-Esan)75 760 000
China(Dai Xipsongbanna)21 180 000
Myanmar(Dai Shan)3 710 000
RDP Laos3 020 000
Vietnam(near the Chinese border)2 790 000
Festival d'eau dans les différentes parties de l'Asie du Sud Est
Autrefois les gens Dai vivaient au sud-ouest de la Chine, en raison de l'instabilité politique et de la guerre, les gens étaient divisés et ont commencé à se déplacer dans les différentes régions. Ces régions sont aujourd'hui connues comme le Laos, la Thaïlande et la Birmanie, de sorte que ces gens sont étroitement liés et appartiennent tous à Thevada Buddha, qui a une histoire de plus de 700 ans. L'eau représente la chance de repartir à neuf et plus particulièrement associée à la chance. L'eau symbolise la beauté et l’éclat, la vitalité qui permet aux plantes de pousser et la vie d'exister. L'eau est au centre de la fête. Les festivités durent trois jours. L'eau vient prendre la place centrale de l’événement. Le rituel commence le matin, après avoir vêtu ses plus beaux habits pour apporter de l'eau de source au temple puis de donner un bain au Bouddha. Puis tout le monde commence progressivement à s'asperger de l'eau bienfaisante afin de s'apporter chance et bonne santé. Cela peut commencer par une petite éclaboussure du revers de la main, mais bien vite ...Ce sont des seaux d'eau entiers qui volent dans l'air ! En effet l'eau apporte le bonheur et plus on en reçoit plus on sera heureux. Particulièrement apprécié par des jeunes et cela devient vite une bataille d'eau à grande échelle, ou dans toutes les rues, des jeunes totalement trempés se poursuivent des seaux d'eau à la main dans les cris et les rires ! Tous les coups sont alors permis et l'eau coule véritablement à flot ! De gros réservoirs d'eau prennent place ici et là, afin de pouvoir ré-remplir son sceau d'eau lorsque l'on en a besoin, partout des hordes de jeunes et de moins jeunes parcourent les rues armés de pistolet à eau ou plus simplement de seaux d'eau qui ne restent pas longtemps pleins. Mais bien plus encore des camions pleins d'eau s'improvisent ici et là et parcourent les rues, remplis d'une troupe motivée et armée de seau, qui canardent aux alentours à gros coup de seau d'eau... Il n'y a vraiment aucune limite tant que l'on arrose convenablement le plus grand monde, et on sera à peine surpris de croiser au détour d'une rue, un gros camion citerne qui asperge de bonheur de l'ensemble dans la rue à coup de lance à incendie !!!!

The Water Festival in different parts of Southeast Asia - Le Festival d'eau dans les différentes parties de l'Asie du Sud Est:
-China(Yunnan Xipsongbanna)
-Myanmar(Dai Shan)
-Cambodia(Khmer)
-ThaiLand(Siam Esan)
-RDP Lao (Lao)
The Tai Kadai is a language found in southern China and Southeast Asia. There are nearly 100 million speakers of these languages in the world - Le Tai Kadai est un langage trouvé dans le sud de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Il y a près de 100 millions de locuteurs de ces langues dans le monde
Thailande(Siam-Esan)75 760 000
China(Dai Xipsongbanna)21 180 000
Myanmar(Dai Shan)3 710 000
RDP Laos3 020 000
Vietnam(near the Chinese border)2 790 000


The Water Festival in different parts of Southeast Asia
Long time ago, the Dai people lived closely in Southwest China but due to political instability and wars the people were split and started moving into different regions. These regions are today known as Laos, Myanmar and Thailand, so the people of all these areas are closely related and all belong to the ancient Thevada Buddhism with history more than 700 years. Water symbolizes beauty and radiance, vitality that allows plants to grow and life to exist and is the center of the party. The festivities last for three days. But this is the third day that the water takes the place of the event center. The ritual begins the morning after VETIS his best clothes, with provide water source to the temple and then bathe the Buddha. Then everyone gradually started to sprinkle water beneficial in order to bring luck and good health. It can begin with a small splash of backhand, but soon they are full bucket of water flying in the air ! Indeed, the water brings happiness and we get water, the more you will be happy. Particularly popular with youngs that quickly becomes a battle of large-scale water, or in the streets the youngs totally soaked to pursue bucket of water in hand in the shouts and laughter! All shots are then allowed water flows and truly afloat! Large water tanks take place here and there, in order to re-replir his bucket of water when you need it, anywhere hordes of young and less young people roam the streets armed with water pistol or more simply seal water do not stay full. But more truckloads of water improvise here and there through the streets, filled with army troops motivated and bucket, snipe around big shot bucket of water ... There really is no limit as long as you properly watered the world's largest, and it will hardly be surprised to see a street corner in a big tanker sprinkle of happiness across the street shot fire hose!
ໂອຍ ... ຮ້ອນຫຼາຍ ໂຄດ Like ໃຫ້ແດ່ !
ໂອຍ ... ຮ້ອນຫຼາຍ ໂຄດ Like ໃຫ້ແດ່ !