ກິລາ ໂອລິມປິກ ລະດູຮ້ອນ ທີ່ ຣີໂອ - Jeux olympiques d'été à Rio - Summer Olympics 2016 in Rio.
ປະເທດ ເບຣຊີນ ໃດ້ຕ້ອນລັບ 10 500 ນັກກີລາ ຈາກ 206 ປະເທດ ເພື່ອຈະສອບກີລາ ມີ 28 ປະເພດ. ກີລາ ເຕະບານ ໃດ້ເຂົ້າມາ ເປັນກີລາ ໂອລິມປິກ ໃນປີ 1900 ແລະ ກີລາ ເຕະບານ ຜູ່ຍີງ ໃດ້ເຂົ້າມາ ໃນປີ 1996 ທີ່ ອັດລັງຕາ(USA). ກິລາ ໂອລິມປິກ ຣີໂອ ເດີ ຢັນນີຣີໂອ ມີ 12 ປະເທດ ເພື່ອຈະຊີງເອົາ ຫຼຽນທອງຄໍາ ປະເພດ ກີລາ ເຕະບານຍີງ.

Le Brésil reçoit du 5 au 21 août à Rio de Janeiro 10 500 athlètes de 206 pays ou comités olympiques du monde entier pour participer aux compétitions des Jeux olympiques et ses 28 sports.

Gooooal! Football became an Olympic sport at the Paris 1900 Games, with women joining in at Atlanta 1996. In Rio, 12 for the women’s gold medals. Matches are played in seven stadiums across the country.

Canada Zimbabwe United States France
Germany Australia South Africa China
Columbia New Zealand Brazil Sweedenສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມລາວ ສົ່ງເສີມ ພາສາລາວ ອອນລາຍ ສີນລະປະລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.


Orange W:
Orange FLU: