• ໂຮງຮຽນ ຊົນນະບົດ Ecole rurale Lao Lao rural School