ລອງທວຍເບີ່ງ "ຮາກຣອກກາເຟ" ນີ້ຢູ່ໃສ ? Devinez ! Où se trouve - Guess ! Where is this "Hard Rock Cafe" ? ຢ່າລືມໄປອຸດໜູນເດີ - N'oubliez pas de marquer une petite pause - Don't forget to join !

ຟັງ ວີດທະຍຸ
ຖ້າເພງມັກ
ໃດ້ຟັງແລ້ວ ລ້ອງນໍາເພງ
ເຮັດໃຫ້ ດີໃຈ(ຍີ້ມ)

ສະໃໝ ມີ ຄວາມສຸກ
ບໍ່ດົນນານ ຄືດວ່າ ໄປໃສ ໝົດ ເພງທີ່ມັກ
ບາດນີ້ກັບມາ ແລ້ວ
ເໝືອນກັບ ມິດສຫາຍ ທີ່ບໍ່ໃດ້ເຫັນກັນ ດົນນານ
ເພງທີ່ມັກ

ແນມກັບຫຼັງ
ຮູ້ສຶກວ່າ ເວລາຜ່ານໄປໄວ
ເວລາມີຄວາມສຸກ
ເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນ ມີແຕ່ ຄວາມໂສກເສົ້າ
ໂລກປ່ຽນແປງໄວຫຼາຍ

ຄວາມຊົງຈໍາ
ກັບຄືນມາ
ບາງຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ ນໍ້າຕາ ຜ່າໜ່ວຽ
ເໝືອນກັບອາດີດ
ອາດີດອີກຄັ້ງ

I'd listen to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well

Lookin' back on
How it was in years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more

J'écoutais la radio
Attendant mes chansons préférées
Quand elles passaient je chantais
Ça me faisait rire

C'était une époque si heureuse
Et pas si loin que ça
Comme je me suis demandé où elles étaient parties
Mais elles sont revenues
Comme un vieil ami perdu de vue
Toutes ces chansons que j'aimais tant
Je regarde en arrière comment c'était
Avec les années tout s'est envolé

Et tous les bons moments que j'ai eus
Font qu'aujourd'hui semble si triste
Tellement de choses ont changé

Tous mes meilleurs souvenirs
Me reviennent clairement à l'esprit
Certains peuvent me faire pleurer
Tout comme avant
C'est hier une fois de plus     Carpenters
The poster boys for Eighties hair metal, Mötley Crüe parlayed whip-lash hard-rock songs, melodic power ballads and a hedonistic image into platinum-level heavy-metal superstardom, topping the charts with Dr. Feelgood (Number One, 1989) and coming close with Theatre of Pain (Number Six, 1985) and Girls, Girls Girls (Number Two, 1987). The Crue still record and tour, though many People remember the band, their music and surely their womanizing.
Mötley Crüe has been described through the years like World's Most Notorious Rock Band and has sold more than 80 million album copies worldwide, including 25 million in the U.S.

Mötley Crüe a été décrit à travers les années comme le groupe de rock le plus notoire du monde et a vendu plus plus de 80 millions d'exemplaires d'albums dans le monde, dont 25 millions aux États-Unis.
ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອ ຄວາມບັນເທີງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ໂລກຮູ້ ວ່າ ປະເທດ ລາວ ຖີກທະລົ່ມ ຈາກ ລະເບີດ ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງມະນຸດ.
Ce site est pour le divertissement & partager avec le monde que LAOS est le pays le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité. JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci.
This site is for Entertainment & share with the World that LAOS is the most heavily bombed country in history of humanity. NEVER for making money or some other kind of benefits with this.
Orange W: Orange FLU:

Mötley Crüe Carnival Of Sins Full Concert 2006

0. The Beginning
1. Shout at the Devil 0:04:00
2. Too Fast for Love 0:07:45
3. Ten Seconds to Love 0:11:50
4. Red Hot 0:20:25
5. On With the Show 0:24:00
6. Too Young to Fall in Love 0:29:00
7. Looks That Kill 0:33:00
8. Louder Than Hell 0:37:10
9. Live Wire 0:40:04
10.Girls, Girls, Girls 0:46:40
11. Wild Side 0:52:30
12. Don't Go Away Mad (Just Go Away) 0:59:26
13. Primal Scream 1:04:23
14. Glitter 1:09.30
15. Without You 1:12:1616
16. Home Sweet Home 1:13:55
Nikki Sixx Solo 1:20:00
17. Dr. Feelgood 1:22:30
Tommy Lee Drum Solo 1:28:00
18. Same Ol' Situation (S.O.S.) 1.37:50
Boobies Show 1:44:00
19. Sick Love Song 1:50:06
20. If I Die Tomorrow 1:54:40
21. Kickstart My Heart 1:59:00
22. Helter Skelter 2:07:10
23. Anarchy in the U.K. 2:10:37