ຄວາມງາມຂອງທັມມະຊາດ ແລະ ຊີວີດສັດປ່າ ເປັນສິ່ງມະຫັສຈັັນຂອງໂລກ. ໃນເວລາທີ່ສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້ກາຍເປັນ ສາເຫດຂອງໂລກ,ເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ລະບົບນິເວດ ແລະອັນຕະລາຍທີ່ໄພ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ທໍາມະຊາດ, ພົບກັບສັດທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ !

La beauté de la vie sauvage et les merveilles de la planète. A l'heure où l'environnement est devenu une cause mondiale, mieux comprendre les enjeux de notre éco-système et les dangers qui le menacent. Avec le meilleur du documentaire animalier, la découverte des plus terribles prédateurs !

The beauty of wildlife and the wonders of the planet. At a time when the environment has become a global cause, better understand the challenges of our eco-system and the dangers threatening it. With the best of wildlife documentary, discovering the most terrible predators !

Conférence des Nations Unies sur les Changements climatiques. United Nations Conférence on climate change 2015, November 30 to December 11 - PARIS


I M A G E S Les Lions | The Lions | ສີງ | ສັດຕູດຶກດັມບັນລະວ່າງສີງແລະຄວາຍປ່າ |

I M A G E S Les Tigres | The Tigers | ເສືອ      -      Les Oiseaux | The Birds | ນົກ

I M A G E S Les Oiseaux | The Birds | ນົກ      -      The Sharks | ປາສລາມ
V I D E O S Ennemis implacables Lions & Buffles | Relentless Enemies Lions and Buffalo
V I D E O S
Orange W: Orange F: