sTop
 pLay


ZOPO ໃຫ້ ຊັບພະຍາກອນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫີມະ ໃນລາວ. 2016/01/28
ZOPO fournit des ressources aux victimes de la tempête de neige record au Laos. 2016/01/28
ZOPO provides resources to victims of record-breaking snowstorm in Laos. 2016/01/28
ZOPO company has been committed to charity "we persevere together, we stay together we surmount together, with the Lao people".

ປີແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາປະວັດສາດ: ຫິມະ ຕົກຢູ່ ສປປລາວ
ZOPO: Concepteur chinois de smartphones de haute qualité.

ZOPO: Chinese conceptor of high quality smartphones.

ZOPO: ການອອກແບບໂທລະສັບຈີນມີຄຸນນະພາບສູງ.

ZOPO: ພວກເຮົາພາກພຽນຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາສູ້ຮ່ວມກັນ, ກັບປະຊາຊົນລາວ

ZOPO ແມ່ນໃຜ - Qui est - Who is ?

ແພງອ້າຍ - ຂັນແກ້ວ & ສູທະລີດ

ແກ່ກະບໍ່ເປັນຫຍັງ - ອາຈານ ຄຳພູ ທະວີວັນ

ຄຣິສມັດ - ຂັນແກ້ວ & ສູທະລີດ

ຮັກພໍ່ - ເປັດ ປະກາຍເພັດ

ນໍ້າຕາຄົນແພ້ - ເປັດ ປະກາຍເພັດ

ອາຫານລາວ - ອາລູນນີ ດາລາວງ

ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ - ອາຈານ ຄໍາພູ ທະວີວັນ

ອັດຕາປືຍະເອີຍ Atapu Kongla vongsamphan
ປີແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາປະວັດສາດ: ຫິມະ ຕົກຢູ່ ສປປລາວ - Year of Historical Memory: Snow Hits Laos - Année de la mémoire historique: Neige frappe Laos
According to weather changes, this winter in northern part of Laos was hit by snow on 24 January 2016 and pictures are being widely share on social media such Facebook. It could be said it had been for decades that snow fall in Laos and had no any recorded information about snowing in Laos before, even its people also dreamt to see it. And this day, it came true when it reached -3 degrees.
ສະພາບອາກາດການແລກປ່ຽນໄປຕາມລະດູໃດ້ຕົບ ສ່ວນພາກເຫນືອຂອງ ສປປລາວ ຄືການພໍ້ ຄວາມໜາວ ຢ່າງຮູນແຮງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນການບັນທຶກການກ່ຽວກັບ ຫິມະ ຕົກໃນປະເທດລາວມາກ່ອນແລະຮູບຝາກສົ່ງເຂົ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນເຟສບຸກ Facebook. ເໝືອນກັບວ່າປະເທດລາວມີ ຫິມະມາແຕ່ດຶກດໍາບັນແຕ່ ມື້ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2016 ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນ ລາວ ຝັນຢາກເຫັນຫິມະ ບາດນີ້ກໍ່ເຫັນແລ້ວ.

Selon les changements climatiques, la partie nord du Laos a été touchée par la neige, le 24 Janvier 2016 et les images sont largement partagées sur les médias sociaux tel que Facebook. On pourrait dire qu'il y avait la chute de neige depuis des décennies au Laos et il n'y a pas eu l'information enregistrée à propos de neige au Laos avant même que son peuple rêvait de la voir. Et ce jour, elle est venue et vraie quand il atteint -3 degrés.

ຫິມະຕົກ ວັນຈັນ, ມັງກອນ 25, 2016 - Neige au Laos lundi 25 Janvier 2016 - Snow Monday, January 25, 2016 .
ຂອບໃຈເດີເຈົ້າຂອງຮູບພາບທີ່ຝາກໃຫ້ເບີ່ງ.ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບໍລິສັດ ZOPO ວ່າ: "ພວກເຮົາທົນທຸກນໍາກັນ, ເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະນໍາກັນ, ກັບປະຊາຊົນລາວ " - ZOPO company has been committed to charity "we persevere together, we stay together we surmount together, with the Lao people" - L'aide de la société ZOPO: "nous persévérons ensemble, nous restons ensemble, nous surmontons ensemble, avec le peuple lao ". ZOPO ແມ່ນໃຜ - Qui est - Who is ?

Reset

ບັນເທີງກັບເກມໄວຂອງ ຕິກ-ຕັກ-ໂຕ ມາພ້ອມກັບປັນຍາປະດິດແລະຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັກສາຄະແນນ Entertain to a quick game of Tic-Tac-Toe. Comes with artificial intelligence and the ability to keep score ~ Divertir à un jeu rapide de Tic-Tac-Toe. Livré avec l'intelligence artificielle et la capacité de conserver le score.
ເລືອກລະດັບການ ~ Choice The Level ~ Choisir le Niveau
ລໍາດັບ level 0 -- ບໍ່ມີຄອມພິວເຕີ ~ the Computer is totally dumb ~ l'absence de l'ordinateur
ລໍາດັບ level 1 -- ຄອມພິວເຕີສລາດ ~ Computer is smarter (original version) ~ Intelligent.
ລໍາດັບ level 2 -- ເຈົ້າຫຼີ້ນກ່ອນຈື່ງສນະຄອມພິວເຕີ ~ You MAY win (only when you start).
ລໍາດັບ level 3 -- ຄອມພິວເຕີບໍ່ເສັຽຈັກເທື່ອ ~ Computer NEVER lose ~ l'ordinateur ne perd Jamais !ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.

Orange F: Orange W: