It is an inspiration to many, and it is a privilege to hear their inspirational story - ເປັນແບບຢ່າງ, ແລະເປັນສິດທິພິເສດທີ່ໄດ້ຍິນເລື້ອງຊີວິດຂອງເພີ່ນ - C'est une source d'inspiration pour beaucoup, et c'est un privilège de recueillir leur histoire inspirante.

Ministre française de la Culture et des Communications - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທໍາແລະການສື່ສານ - French Minister of Culture and Communications Fleur Pellerin est une inspiration pour tout le monde à réaliser leur rêve en 2014. Elle a été nommée ministre Délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'économie numérique en 16 mai 2012 au 2 Avril 2014. Présumée Ministre de la Culture et des Communications en 26 août 2014. Elle est la première Membre du cabinet d'origine asiatique dans le gouvernement français. Pellerin est née en 1973 à Séoul, en Corée du Sud.
Fleur Pellerin is an inspiration to everyone determined to achieve their dreams in 2014. She was appointed Minister Delegate with responsibility for Small and Medium Enterprises, Innovation, and the Digital Economy 16 May 2012 – 2 April 2014. Assumed French Minister of Culture and Communications 26 August 2014. She is the first cabinet member of Asian descent in the French government. Pellerin was born in 1973 in Seoul, South Korea.
ເຝຼີ ແປນເລີີແຮງ ເປັນຕົ່ວຢ່າງແກ່ທຸກຄົນເພື່ອຄວາມຝັນຈະກາຍເປັນຈີງໃນປີ 2014 ທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ ໂຮງງານວິສາຫະກິດ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ, ປະດິດສ້າງ, ແລະເສດຖະກິດ(ດິຈິຕອນ) 16 ພຶດສະພາ 2012 - 2 ເມສາ 2014. ທ່ານນາງ ເປັນສະມາຊິກຄົນທໍາອິດ ຂອງເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ໃນລັດຖະບານຝຣັ່ງ. ເຝຼີ ແປນເລີີແຮງ ເກີດປີ 1973 ໃນກຸງໂຊລ, ເກົາຫລີໃຕ້.
Early life ປະວັດຫໍ້ຽ Jeunesse
Pellerin est né en 1973 à Séoul en Corée du Sud où elle a été abandonnée dans les rues trois ou quatre jours après sa naissance avant d'être secourue dans un orphelinat. Six mois plus tard, elle a été adoptée par une famille française. Selon ses dossiers d'adoption, elle a été appelée Kim Jong-Suk, bien qu'on ne sait pas comment est venu ce nom.
Pellerin was born in 1973 in Seoul, South Korea, where she was abandoned on the streets only three or four days' old before being rescued by an orphanage; six months later she was adopted by a French family. According to her adoption records she was called Kim Jong-Suk , although it is unclear how she came by that name.
ນາງ ກີມຈົງຊູກ ຫຼັງຈາກເກິດໃດ້ 3 ຫຼື 4 ມື້ ຖືກໃດ້ປະຖິ້ມໄວ້ໃນ ທະຫນົນຂອງກຸງ ເຊອູລ ຈາກນັ້ນສົ່ງໄປຢູ່ ໂຮງເດັກກໍາພ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາຍຸໃດ້ 6 ເດືອນ ຄອບຄົວຝຣັ່ງ ລັບເອົາມາລ້ຽງ ເປັນລູກຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ
Career ວຽກການ Carière
Pellerin graduated from ESSEC business school (Master's degree in Management) while she was just 21. She then graduated from Sciences Po (MPA) before attending the École nationale d'administration (ENA).
ຊີວິດ ນັກສຶກສາ ຈົບ ວີີທະຍາໄລ ດ້ານ ຊຽງຕີຟີກ ອາຍຸ 16ປີ ແລະ ອາຍຸ 24ປີ ຈົບ ມະຫາວີີທະຍາໄລ ຂັ້ນສູງ


U. S. Supreme Court Justice - ສານຍຸຕິທໍາສູງສຸດ ຢູເອສ - Justice de la Cour Suprême U S
Sonia Sotomayor Supreme Court Justice will help ring in 2014 in New York City on Tuesday by pushing the button to start the famed Times Square ball drop. She will lead the celebratory crowds by pushing the crystal button at 11:59 p.m., kicking off the final countdown, “Justice Sotomayor is an inspiration to many, and it is a privilege to welcome her to our celebration to ring in 2014,” said Times Square Alliance President Tim Tompkins. Sonia Sotomayor was appointed to the court in 2009. She is a native of the Bronx. She was selected because of her inspirational story of rising from a humble background to become the first Hispanic justice on the court. She has encouraged others to dream big, a nice message for a new year.
Sonia Sotomayor Cour suprême de justice US aidera à sonner 2014 le mardi à New York en appuyant sur le bouton pour abaisser la balle du compte à rebours à Times Square. Elle dirigera les foules de célébration en appuyant sur le bouton de cristal à 23h59, le coup d'envoi du compte à rebours final, "Justice Sotomayor est une source d'inspiration pour beaucoup, et c'est un privilège de l'accueillir à la célébration de 2014", a déclaré Président Times Square Alliance Tim Tompkins. Sonia Sotomayor a été nommée à la Cour en 2009. Elle est originaire du Bronx. Elle a été choisie en raison de son histoire inspirante d'un milieu modeste de devenir le premier juge hispanique à la Cour. Elle va encourager beaucoup des gens à rêver, un beau message pour une nouvelle année.
ໂຊນີອາ ໂຊໂຕມາຢໍ Sonia Sotomayor ສານຍຸຕິທໍາສູງສຸດ ຂອງ ຢູເອສ ໃດ້ ມາໃນ ວັນ ອັງຄານທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ເພື່ອ ຈະມາຕີ ຄ້ອງຕ້ອນ ລັບປີໄໜ່ ດ້ວຍ ການບີບນອດ ເວລາ 11:59 pm. ໂຊນີອາ ໂຊໂຕມາຢໍ ເປັນແຂກ ທີ່ມີກຽດ ທີ່ສຸດທີ່ຖືກເຊີນ ມາສເລີມສລອງ ຕ້ອນລັບ ປີໄໜ່ທີ່ Times Square ເພາະ ທ່ານນາງ ເປັນ ແບບຢ່າງທີ່ດີ ແກ່ທຸກໆຄົນ ເພາະຄວາມຝັນຂອງ ທ່ານນາງ ກາຍເປນຄວາມຈີງ ທັ້ງໆ ທີ່ ນາງເກີດຢູ່ ຄອບຄົວ ທູກຍາກ ດ້ວຍນໍ້າໃຈ ບືກບັນ ດ້ານການສືກສາດີ ເຮັດ ໃຫ້ເລົາ ເປັນຄົນ ທໍາອິດສັນຊາດ ອີສປານິກ ໃດ້ມາເປັນ ສານຍຸຕິທໍາສູງສຸດ ຂອງ ຢູເອສ ທ່ານນາງ ໂຊໂຕມາຢໍ ໃດ້ລັບຕໍ່າແນ່ງ ປີ 2009 ວັງວ່າ ນາງ ຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ ຄົນອື່ນ ໃຫ້ເ ປັນຄວາມຝັນເໜືອນນາງ, ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ດີສໍາລັບປີໃຫມ່. ກ່າວຂອງທ່ານປະທານ Times Square.

  Êtes-vous né sous une bonne étoile ?
  Si vous savez chercher la chance, vous la trouverez. Être né sous une bonne étoile, c'est une façon de dire qu'il faut de la confiance, de l'optimisme et de la prudence pour bien vivre.
  Avez-vous beaucoup de chance dans la vie ?
  ---Oui, beaucoup: tout ce que vous avez, vous le devez à la chance.
  ---Non, pas du tout: vous n'avez rien obtenu dans la vie à cause de votre malchance.
  ---Oui un peu: vous avez obtenu beaucoup de choses et vous n'êtes pas malheureux, mais vous ne vous sentez pas non plus très chanceux.

  Were you born under a lucky star ?
  If you know how to look for the luck, you will find it. To have been born under a lucky star, it is the way of saying that is needed the confidence, the optimism and the prudence to live well.
  ທ່ານເກີດມີດວງດີບໍ ?
  ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຊອກຫາໂຊກ, ທ່ານຈະພົບພໍ້ໂຊກ. ການເກີດມີດວງດີ, ເປັນ ວິທີການ ໃຊ້ ເວລາຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ທີ່ ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ຄວາມຮອບຄອບ ການທີ່ ຈະດໍາລົງຊີວິດ ເປັນຢ່າງດີ.

  Voici un algorithme de Demo d'un générateur aléatoire des chiffres
  Il y a 7 cases, chaque case contient 49 boules numérotées de 1 à 49. Les 7 boules sont tirées dans les 7 cases. Pour éviter que les boules tirées aléatoirement ont le même numéro. On utilise un algorithme qui s'appelle Germe aléatoire Méthode de Fibonacci.

  Evénements internationaux qui ont marqué l'année 2013
  8 novembre : le typhon Haiyan dévaste les Philippines
  Le passage de Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, frappe les îles centrales des Philippines avec des vents dépassant 300 km/h et des vagues géantes semblables à un tsunami. Le bilan officiel, de plus de 6 000 morts et près de 1 800 disparus, ne cesse de s'alourdir : chaque jour, des corps en décomposition sont encore découverts. Le gouvernement a estimé que plus de 4 millions de personnes avaient perdu leur logement et que beaucoup d'entre elles auraient encore besoin qu'on leur fournisse de l'aide alimentaire, des abris, et du travail. Selon le président, Benigno Aquino, les Philippines ont besoin de près de 3 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) pour reconstruire les régions dévastées.
  ທ່ານເກີດມີດວງດີບໍ ?
  ສໍາລັບຊາວຫນຸ່ມລາວ, ແມ່ນແລ້ວທ່ານເກີດມີດວງດີ. ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຊອກຫາໂຊກ, ທ່ານຈະພົບພໍ້ໂຊກ ຕົວຢ່າງ: ການສຶກສາ ເປັນ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບຊີວິດ ແລະ ເພື່ອອະນາຄົດ ຍາວວະຊົນລູ້ນໄໝ່
  ສປປລ ລາວ ໃດ້ສ້າງມູນມໍລະດົກອັນມີຂ່າໃວ້ໃຫ້ : ໂຮງງານໄຟຟ້າ ນໍ້າເທື່ອນ 2, ໂຮງງານໄຟຟ້າທ່ານຫີນ ຫົງສາ, ດາວທຽມ ລາວ-ສັຕ ແລະ ຈັກນ່ອຍກະມີ ຮົດໄຟດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ສປປລ ລາວ ຕ້ອງການ ນັກຊ້ຽວຊານ ຊຽງຕີຟິກ ຂັ້ນສູງ ແລະ ແຮງງານ ມີຝີມືດີ ເພືອຮັກສາ ມູນມໍລະດົກ ສ້າງໃວ້ໃຫ້ ໃຫ້ແກ່ ຍາວວະຊົນ ລູ້ນໄໜ່.
  Êtes-vous né sous une bonne étoile ?
  Pour la jeunesse laotienne, Oui vous êtes né sous une bonne étoile. Il ne reste qu'à vous de chercher la chance et vous la trouverez. Par exemple: l'éducation car l'éducation est très importante pour la vie pour rassurer le bien vivre de la génération future. Avec un taux de croissance de 7,4 % , le Laos est un pays parmi les pays émergents de l'ASEAN dont la situation économique ne cesse de s'améliorer. Le RDPL Lao a construit pour vous des entreprises de haute technologie, de technologie de pointe tel que la Centrale Hydroélectricité Nam Theun 2, Centrale Thermique à utiliser le lignite comme combustible pour produire de l'électricité Hongsa, 1er satellite Lao-Sat et bientôt le réseau ferroviaire avec le train à grande vitesse. L'Etat a besoin de vous, soucieux du long terme, l'Etat a besoin des jeunes diplômés de haut niveau scientifique, la main d'oeuvre hautement qualifée.
  Were you born under a lucky star ?
  For the Lao youth, Yes you were born under a lucky star. It only remains for you to seek luck and you will find it. For example: education because education is very important for life to reassure the good life the future generation. With a growth rate of 7.4%, Laos is a country among the emerging ASEAN countries whose economic situation continues to improve. The Lao RDPL has built for you the high tech companies, the advanced technology as the Nam Theun 2 Hydroelectric Central, Central Thermique to use lignite as fuel to produce electricity Hongsa, Lao-Sat 1st satellite and soon the railway network with train high speed. The state needs you, concerned about the long term, the state needs graduates of high scientific level, highly skilled workforce.
  G E R M E - A L E A T O I R E - D E - L O T O - F L A S H
  Sélectionner les numéros pour voir. Combien de chance avez-vous pour avoir les bons numéros ?
  3 bons numéros
  4 bons numéros
  5 bons numéros
  6 bons numéros


  ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.
  Orange F: Orange W:
  Bon à savoir - ດີທີ່ຈະຮູ້ຈັກໄວ້ - Good to know
  Dropping since 1907, the Times Square Ball is the iconic symbol that lives atop One Times Square. This unique event amplifies the already intense excitement of the Times Square Ball Drop. With millions in attendance and billions watching world wide, this global tradition is one you will not want to miss.

  ຮູບພາບ ການສເລີມສລອງ ຕ້ອນລັບ ປີໄໝ່ສາກົນ ທົ່ວໂລກ - When the world celebrate the famous Eve'2014 by images - Quand le monde célèbre le St Sylvestre de 2014 en images

  Bon à savoir - ດີທີ່ຈະຮູ້ຈັກໄວ້ - Good to know
  Expérience des quelques pays qui ont effectivement émergé avec succès, en passant leur diplôme de pays avancé, on peut identifier. La Corée du Sud et Taïwan ont progressé suite à une industrialisation rapide. Comme les paysans sud-coréens et taïwanais sont devenus des ouvriers d'usine, les économies des deux pays ont été transformées. La Corée du Sud et le Taïwan sont par la suite devenues des démocraties riches. Pour les économies en développement, les trois principes fondamentaux de croissance clés sont l'acquisition de compétences et l'éducation de la main-d'œuvre, l'amélioration des institutions et de la gouvernance, et enfin la transformation structurelle de la faible productivité vers des activités à forte productivité (dont l'industrialisation est l'exemple type). La croissance rapide selon le modèle de l'Extrême-Orient a typiquement exigé d'importantes transformations structurelles durant un certain nombre de décennies, accompagnées d'un progrès régulier dans l'éducation et les institutions, qui ont fourni à long terme des fondements à la convergence des économies avancées.