2017 ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ ແລ້ວ - 2017 tire à sa fin - 2017 draws to a close

ນັບຖອຍຫຼັງ - compte à rebours - 倒计时 - countdown To 2018
pAuse   Volume 0.   50..   100   plAy

PARIS Lido  
2014 ປີແຫ່ງຄວາມ ສົມປຣາດທະໜາ - Année d'Inspiration - Year of Inspiration.
ທູກ..ໆ ປີເວລາ ໄກ້ຈະຮອດ ທ່ຽງຄືນ ຂອງເດືອນ ທັນວາ 31 ສາຍຕາທົ່ວໂລກ ຈ່ອງມອງ ຈ່ອງເບີ່ງ Times Square New York ສົ່ງທ້າຍ ປີເກົ່າ ຕ້ອນລັບ ປີໄໝ່ ບໍ່ແມ່ນເປັນ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ Times Square ໃດ້ກາຍເປັນ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງໂລກ ເພາະຄົນ ທົ່ວໂລກ ຕັ້ງໃຈພີເສດ ມາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີໄໝ່ ທີ່ Times Square ການຄາດຄະເນ ປະມານ ລ້ານຄົນ

Chaque année, Quand l'horloge se rapproche de minuit du 31 Décembre, les yeux du monde entier se tournent vers les lumières éblouissantes de Times Square. L'anticipation est forte. Réveillon du Nouvel An est symbolique de New York City, devenu plus qu'une célébration - c' est une tradition. Le monde retient son souffle ... et les acclamations que l' horloge arrive à douze(minuit). A Times Square, environ un million de personnes et des millions à l'échelle nationale et plus d'un milliard à travers le monde sont unis pour enchérir un adieu collectif pour l'année au départ, et exprimer leur joie et espoir pour l'année à venir. Les fêtards(Merrymakers) sont venus du monde entier avec les chapeaux en mousse de (couleur différente tous les ans), agitant des ballons (couleur différente tous les ans), échangent bons voeux et dansaient comme Frank Sinatra "New York, New York" que retentissaient les haut-parleurs.

Every year as the clock nears midnight on December 31st, the eyes of the world turn once more to the dazzling lights and bustling energy of Times Square. Anticipation runs high. New Year's Eve at the symbolic center of New York City has become more than just a celebration - it's a global tradition. The world holds its breath...and cheers as the clocks strike twelve. As the famous New Year's Eve Ball descends from the flagpole atop One Times Square, an estimated one million people in Times Square, millions nationwide and over a billion watching throughout the world are united in bidding a collective farewell to the departing year, and expressing our joy and hope for the year ahead.
Merrymakers from around the world in (different color every year) foam hats waving (different color every year) balloons exchanged good wishes and danced as Frank Sinatra's "New York, New York'" blared on loudspeakers.
ໂຊນີອາ ໂຊໂຕມາຢໍ Sonia Sotomayor ສານຍຸຕິທໍາສູງສຸດ ຂອງ ຢູເອສ ໃດ້ ຖືກເຊີນເພື່ອ ຈະມາຕີ ຄ້ອງຕ້ອນ ລັບປີໄໜ່ ດ້ວຍ ການບີບນອດ ເວລາ 11:59 pm. ໂຊນີອາ ໂຊໂຕມາຢໍ ເປັນແຂກ ທີ່ມີກຽດ ທີ່ສຸດທີ່ຖືກເຊີນ ມາສເລີມສລອງ ຕ້ອນລັບ ປີໄໜ່ທີ່ Times Square ເພາະ ທ່ານນາງ ເປັນ ແບບຢ່າງທີ່ດີ ແກ່ທຸກໆຄົນ ເພາະຄວາມຝັນຂອງ ທ່ານນາງ ກາຍເປນຄວາມຈີງ ທັ້ງໆ ທີ່ ນາງເກີດຢູ່ ຄອບຄົວ ທູກຍາກ ດ້ວຍນໍ້າໃຈ ບືກບັນ ດ້ານການສືກສາດີ ເຮັດ ໃຫ້ເລົາ ເປັນຄົນ ທໍາອິດສັນຊາດ ອີສປານິກ ໃດ້ມາເປັນ ສານຍຸຕິທໍາສູງສຸດ ຂອງ ຢູເອສ ທ່ານນາງ ໂຊໂຕມາຢໍ ໃດ້ລັບຕໍ່າແນ່ງ ປີ 2009 ວັງວ່າ ນາງ ຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ ຄົນອື່ນ ໃຫ້ເປັນຄວາມຝັນເໜືອນນາງ, ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ດີສໍາລັບປີໃຫມ່. ກ່າວຂອງທ່ານປະທານ Times Square.

Sonia Sotomayor Cour suprême de justice US aidera à sonner 2014 à New York en appuyant sur le bouton pour abaisser la balle du compte à rebours à Times Square. Elle dirigera les foules de célébration en appuyant sur le bouton de cristal à 23h59, le coup d'envoi du compte à rebours final, "Justice Sotomayor est une source d'inspiration pour beaucoup, et c'est un privilège de l'accueillir à la célébration de 2014", a déclaré Président Times Square Alliance Tim Tompkins. Sonia Sotomayor a été nommée à la Cour en 2009. Elle est originaire du Bronx. Elle a été choisie en raison de son histoire inspirante d'un milieu modeste de devenir le premier juge hispanique à la Cour. Elle va encourager beaucoup des gens à rêver, un beau message pour une nouvelle année.

Sotomayor chosen to trigger ball drop in Times Square on New Year's Eve.
Sonia Sotomayor Supreme Court Justice will help ring in 2014 in New York City by pushing the button to start the famed Times Square ball drop. She will lead the celebratory crowds by pushing the crystal button at 11:59 p.m, kicking off the final countdown, “Justice Sotomayor is an inspiration to many, and it is a privilege to welcome her to our celebration to ring in 2014,” said Times Square Alliance President Tim Tompkins. Sonia Sotomayor was appointed to the court in 2009. She is a native of the Bronx. She was selected because of her inspirational story of rising from a humble background to become the first Hispanic justice on the court. She has encouraged others to dream big, a nice message for a new year.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທໍາແລະການສື່ສານ - Ministre française de la Culture et des Communications - French Minister of Culture and Communications

ເຝຼີ ແປນເລີີແຮງ ເປັນຕົ່ວຢ່າງແກ່ທຸກຄົນເພື່ອຄວາມຝັນຈະກາຍເປັນຈີງໃນປີ 2014 ທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ ໂຮງງານວິສາຫະກິດ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ, ປະດິດສ້າງ, ແລະເສດຖະກິດ(ດິຈິຕອນ) 16 ພຶດສະພາ 2012 - 2 ເມສາ 2014. ທ່ານນາງ ເປັນສະມາຊິກຄົນທໍາອິດ ຂອງເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ໃນລັດຖະບານຝຣັ່ງ. ເຝຼີ ແປນເລີີແຮງ ເກີດປີ 1973 ໃນກຸງໂຊລ, ເກົາຫລີໃຕ້ ອາຍຸໃດ້ 6 ເດືອນ ຄອບຄົວຝຣັ່ງ ລັບເອົາມາລ້ຽງ ເປັນລູກຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ .

Fleur Pellerin est une source d'inspiration pour tout le monde à réaliser leur rêve en 2014. Elle a été nommée ministre Délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'économie numérique en 16 mai 2012 au 2 Avril 2014. Présumée Ministre de la Culture et des Communications en 26 août 2014. Elle est la première Membre du cabinet d'origine asiatique dans le gouvernement français. Pellerin est née en 1973 à Séoul, en Corée du Sud, elle a été adoptée par une famille française à l'âge de six mois.

Fleur Pellerin is an inspiration to everyone determined to achieve their dreams in 2014. She was appointed Minister Delegate with responsibility for Small and Medium Enterprises, Innovation, and the Digital Economy 16 May 2012 – 2 April 2014. Assumed French Minister of Culture and Communications 26 August 2014. She is the first cabinet member of Asian descent in the French government. Pellerin was born in 1973 in Seoul South Korea, she was adopted by a French family at the age of six months.

ທ່ານນາງ ອານເນີ ອີດານໂງ ເຈົ້າແຂວງ ຂອງ ນະຄອນ ກູງ ປາຣີດສ (ເລີ້ມຕົ້ນ ຕໍາແນ່ງ 5 ເມສາ 2014) ເປັນຕົ່ວຢ່າງ ແກ່ ທຸກຄົນເພື່ອຄວາມ ຝັນຈະກາຍເປັນຈີງໃນປີ 2014. ອານເນີ ອີດານໂງ ເກີດຢູ່ ປະເທດ ສະເປນ ຄອບຄົວ ອີດານໂງ ໃດ້ຍາຍເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດ ຝູັ່ງ ພໍ່ມີອາຊີບ ຊ່າງໄຟຟ້າ ແມ່ ຄົນຍີບເຄື່ອງ ຕອນລາວມີອາຍຸ 2 ປີ
ປາຣີຮ ສະຫຼອງ ສົ່ງທ້າຍ ປີເກົ່າ ຕ້ອນລັບ ປີໄໝ່ ທີ່ມີການສະແດງຢ່າງລືກຄື້ນ

Madame Anne Hidalgo Maire de Paris (en fonction depuis 5 Avril 2014)
Anne est une source d'inspiration pour tout le monde à réaliser leur rêve en 2014. Elle est née en Espagne. Sa famille émigre en France quand elle avait 2 ans. Son père travaillait comme électricien et sa mère couturière.
Paris célèbre le réveillon Nouvel An avec un spectacle exceptionnel sur les Champs Elysées

Madam Anne Hidalgo Mayor of Paris (in function since April 5, 2014). Anne is a source of inspiration for everyone to achieve their dream in 2014. She was born in Spain. His family emigrated to France When she was 2 years old. His father worked as an electrician and her mother as seamstress .
Paris celebrates the New Year'eve with an exceptional show on the Champs Elysées

New Year'Eve 2016   New Year'Eve 2015   New Year'Eve 2014  
          ຂ້ອຍ .. Je .. I .. PARIS - VIENTIANE - NEW YORK


ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອ ວັດທະນະທໍາ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this. We don't remember days, we remember moments May the Awesome videos bring you and your family lots of wonderful moments of peace, joy, and laughter but most of all love.
Orange F: Orange W: