ຄວາມງາມ ຂອງທັມມະຊາດ ແລະ ສິ່ງມະຫັດຈັນ ຂອງໂລກ
La beauté de la vie sauvage et les merveilles de la planète.
The beauty of wildlife and the wonders of the planet

ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມລາວ ສົ່ງເສີມ ພາສາລາວ ອອນລາຍ ສີນລະປະລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.


Orange W:
Orange FLU:
Khankeo-ບໍ່ລືມວຽງຈັນ
Chandara - ພະລັງໃຈ
Khankeo-ແພງອ້າຍ
ເປັດ ປະກາຍເພັດ-ເສຍໃຈອີ່ຫລີ
Pete Lao Sound-ຮ້ກສາວ ທ່າແຂກ
Sithiphone-ປຣິດສະຫນາໃຈ
ເປັດ ປະກາຍເພັດ-ນໍ້າຕາຄົນແພ້
Pete Lao Sound-Rock N Roll
Sithiphone-ຂໍຮັກເປັນຄົນສຸດທ້າຍ
ອຈ ຄໍາພູ ທະວີວັນ -ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ

Profitez de la montgolfière au dessus de la jungle luxuriante au Laos.

Enjoy the Hot air balloon over the lush and pristine jungle in Laos.(click on image for video)
ຊົມທັມມະຊາດ ວັງວຽງ

Voler au coeur de la jungle grâce aux tyroliennes. Zigzag en face des cascades.

Flying in the heart of the jungle through the zip lines. Zigzag in front of the waterfalls.(click on image for video) ຊົມທັມມະຊາດ ຕາດຟານ

Faire le bain aux Elephants. Vouloir le faire ? Monter et faire baigner les éléphants

Lao Elephant Bath. Want to do it ? Ride and bathe elephants (click on image for video)

Laos, Nam Kat Yola Pa. Jungle Tour Adventure(click on image for video)

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ອີງໃສ່ປ່າໄມ້ ເປັນທີ່ພັກພ່ອນ ແຕ່ວ່າ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອາໄສ ພວກ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບການຢູ່ລອດ ຂອງ ປ່າໄມ້

Voyage au Laos

Lao Trip(click on image for video)

The tousists rely on the forest for their accommodation, but the forest is relying on us for its very survival !

Luangprabang Flight Of The Nature Zipline Adventure LAO PDR(click on image for video)

Des touristes comptent sur la forêt pour leur hébergement, mais la forêt compte sur nous pour sa survie

Swelling sound of Gibbons in Laos (Beautiful!)(click on image for video)

ຟັງສຽງ ນາງ ທະນີຮ້ອງ ຕອນຍາມເຊົ້າ

Kanoe - Kayak(click on image for video)

ຂີ່ເຮືອຫຼີ້ນ ຢູ່ຄອນຫຼີ້ຜີ

Voler au coeur de la jungle grâce aux tyroliennes. Zigzag en face des cascades. Flying in the heart of the jungle through the zip lines. Zigzag in front of the waterfalls.

The Tree Top Explorer, a new jungle adventure in the mountains of Laos is blending fun with real nature experience.

Enjoy the Hot air balloon over the lush and pristine jungle in Laos.

Un Bungalow au coeur de la jungle. Appréciez le son et le sentiment d'être profondément dans la forêt(cris des gibbons).